Adatkezelési Tájékoztató


Az Ön adatait a Tai Chi Emporium csapata a könyveléssel kapcsolatos legszükségesebb munkákon kívül semmilyen egyéb célból harmadik félnek ki nem adja!


Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Neve: Bán Lilla

Székhely: 2023 Dunabogdány, Rigó u. 7.

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: xxxxxxx

Email cím: taichiemporium.lilla@gmail.com

Honlap: www.taichiemporium.com

Adószám: xxxxxxx (a továbbiakban az Adatkezelő)


Tájékoztató tartalma és célja

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban az Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett www.taichiemporium.com címen elérhető weboldal (a továbbiakban a weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban ügyfél) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi.

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza az adatkezelő személyét, a kezelt személyes adatok körét, az adatok kezelésének jogalapját, az adatkezelés módját, az adatkezelés célját, az adatkezelés idejét, továbbá az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és a felhasználói jogérvényesítés módjait. A jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott.


Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) – jelen tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik.

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény).

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”).


Módosítás

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A módosítás előtt azonban tájékoztatja ügyfelet a módosításról úgy, hogy hirdetmény formájában a weboldalon közzéteszi a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb annak hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon, illetve a regisztrált ügyfeleknek a megadott email címére is elküldi. Ügyfélnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a weboldalt, illetve a megadott email postaládáját rendszeresen ellenőriznie kell.


Ügyfelek köre, kiskorú ügyfelek

Ügyfél a weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat (a továbbiakban „Regisztráció”). Ügyfél a Regisztráció során megadott személyes adatai alapján igénybe veheti az Adatkezelő által a weboldalon nyújtott, a weboldal használatát szabályozó általános felhasználási feltételek (ÁSZF) szerinti szolgáltatásokat.

Nem regisztrált ügyfél: ha ügyfél a weboldalon böngészik Regisztráció nélkül, személyes adatainak a kezelésére is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak.

Speciális szabályok a Regisztráció teljesítéséhez:

• Önnek a Regisztráció és a Megrendelés során a szükséges adatokat meg kell adnia és

• ki kell jelentenie, hogy elolvasta, megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá

• magára nézve kötelezőnek kell elfogadta el a weboldal ÁSZF-jét


Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések

Ha részt szeretnél venni a Tai Chi Emporium tanfolyamain, akkor a szüleidet kérd meg, hogy segítsenek neked. Ha 16 év alatti kiskorú vagy, akkor mindig kérd a szülőd beleegyezését, ha például nevedet, telefonszámodat, vagy más személyes adatodat megadod a weboldalon. Ha 14 év alatti gyermek vagy, akkor pedig ne add meg szülőd tudta nélkül semmilyen adatodat, pl. nevedet, email címedet, telefonszámodat, hanem kérd meg őt, hogy segítsen neked. Kérd meg arra is a szülődet, hogy az alábbi, szülőknek szóló sorokat olvassa el.


Szülőknek

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása, Regisztráció: Amennyiben a gyermek 18. életévét még nem töltötte be (vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll), mind a Regisztrációhoz, mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásához a szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képviselő (általában a szülője) belegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

Kiskorú ügyfél nevében törvényes képviselője (általában a szülője) Regisztrálhat és használhatja a weboldalt és a felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.


Mit jelent, ha ügyfél elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót

Amennyiben ügyfél használja a weboldalt, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Amikor ügyfél úgy dönt, hogy a Tai Chi Emporium felületén Regisztrál, ezzel ügyfél elfogadja az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása a Regisztráció (személyes adatainak megadása) előfeltétele. Amennyiben ügyfél nem ért egyet a fentiekkel, ne használja a weboldalt!

Adatkezelések

Az alábbiakban arról olvashat, hogy mikor kérünk el vagy gyűjtünk ügyféltől személyes adatokat és azokat meddig és hogyan kezeljük.

Kinek az adatait kezeljük: weboldal minden regisztráló ügyfele

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél): ügyfeleinket be tudjuk azonosítani, kapcsolatot vehessünk fel és tarthassunk ügyféllel, számla kiállítása (A megadott adatokat használjuk pl. a Regisztráció visszaigazolására, a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk küldésére, adatfrissítés céljából, illetve a Szolgáltatások részét képező rendszerüzenetek, a Szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők küldésére, vagy válaszok eljuttatására ügyfél által kért információkra.)

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat: Ezen adatok megadása a Regisztráció minimális előfeltétele, ezért a Regisztrációhoz kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni a weboldalon.

Regisztráció törlése: A felhasználói jogviszony fennállása alatt bármikor ingyenesen lehetséges a taichiemporium.lilla@gmail.com email címre írott kérelemmel, vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein az Adatkezelőnek.

Milyen adatokat kezelünk a Regisztrációnál: - név, - e-mail cím

Mi alapján kezeljük ezeket az adatokat (jogalap): Az adatkezelés az ügyféllel a weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez szükséges, (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja). Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

Meddig kezeljük ezeket az adatokat (időtartam): Az adatkezelés időtartama a Regisztráció törlésétől számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek az ügyféllel vagy a ügyfél tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye. Számlázott szolgáltatással rendelkező regisztráció esetén az utolsó számla kiállítástól számított 8 év.

Kinek adjuk át ezeket az adatokat (adatátadás, továbbítás): Adatkezelő számára könyvelést végző társaságnak. Adatkezelő számlakiállító partnere számára. Ügyfél adatait Adatkezelő a könyveléssel kapcsolatos legszükségesebb munkákon kívül semmilyen egyéb célból harmadik félnek ki nem adja!


Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja: Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan (i) biztonságos technikai környezetben tároljuk ügyfél adatait, azokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé (ii) ügyfél adataihoz csak megfelelő azonosítás után férhetnek hozzá weboldalunk kezelői (iii) a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat (iv) jogai gyakorlása előtt ellenőrizzük ügyfél személyazonosságát, ezzel is védve a személyes adatok biztonságát, hogy azok ne kerüljenek illetéktelenekhez.

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben ügyfél adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben ügyfél adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár ügyfél jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk ügyfelet és az illetékes hatóságot.

Linkek: Az Adatkezelő weboldalán utalás, link található más szolgáltatók (különösen www.thinkific.com) által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk ügyfelek figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra érvényes.
A Tai Chi Emporium weboldalát a Thinkific Labs Inc. rendszerében állítottuk össze. A Thinkific Labs Inc. Adatkezelési Tájékoztatója angol nyelven a https://www.thinkific.com/dpa/ oldalon olvasható.


Ügyfél jogai, jogérvényesítési lehetőségek

Ügyfél a következőket kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban: hozzáférhet az általunk kezelt adataihoz, helyesbítést kérhet, kérheti az adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, hordozhatja az általunk kezelt adatokat, tiltakozhat az adatok kezelése ellen.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja ügyfelet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben Adatkezelő megtagadhatja a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk ügyféltől. Az intézkedésünkkel kapcsolatban ügyfél panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

Ügyfél jogérvényesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. Ügyfél a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy panasszal a felügyeleti hatósághoz fordulhat. Panaszt ügyfél szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál kell nyújthat be, ha ügyfél szerint a személyes adatok kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400. A felügyeleti hatóság ügyfélre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, ügyfél bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Ha ügyfél az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható ügyfél szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Ha ügyfélmegítélése szerint a személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezeltük és így megsértettük ügyfél jogait, bírósághoz fordulhat a jogsértés miatt. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható ügyfél szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A bírósági út igénybevétele természetesen nem zárja ki esetlegesen egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslat igénybevételét. A sérelemdíj megfizetése iránti, illetve a 30 millió Forintot nem meghaladó vagyonjogi (pl. kártérítés iránti) perek a járásbíróság hatáskörébe tartoznak, a 30 millió Forintot meghaladó vagyonjogi perek pedig a törvényszék hatáskörébe. Az adatkezelő székhelye szerinti bíróság előtt indítható meg a per az általános szabályok szerint, azonban ügyfél, ha fogyasztónak minősül, választása szerint ügyfél belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindíthatja a pert. A felügyeleti hatóság elleni per esetén is megindíthatja ügyfél belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt a pert, vagy a szervszékhelye szerinti bíróság előtt is, ügyfél választásának megfelelően.


Adatkezelő, illetve adatvédelemért felelős személy

Ügyfél részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, az adatvédelemért felelős Bán Lilla nyújt segítséget a taichiemporium.lilla@gmail.com e-mail címen keresztül.


Hatályos jog, egyéb rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó. Amennyiben ügyfél országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, ügyfél köteles azoknak eleget tenni. Ügyfél azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja ügyfél országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez. Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg a taichiemporium.lilla@gmail.com e-mail címre.


Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elérhető a www.taichiemporium.com/pages/terms címen.

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a www.taichiemporium.com/pages/privacy címen.


2020. október 31.