Használati Feltételek


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a www.taichiemporium.com üzembentartója, Bán Lilla e.v. (a továbbiakban: szolgáltató) által kínált szolgáltatások igénybevételére és a weboldal használatának módjára, illetve tartalmazza a Tai Chi Emporium tanfolyamain történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a tanfolyamokra jelentkező személyek (a továbbiakban: ügyfél) jogait és kötelezettségeit.

A szolgáltatások igénybevétele, valamint a honlapon történő böngészés és regisztráció kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.taichiemporium.com


Szolgálatói adatok:

Bán Lilla egyéni vállalkozó

Székhelye / levelezési címe: 2023 Dunabogdány Rigó u. 7.

E-mail cím: taichiemporium.lilla@gmail.com

Statisztikai számjel: xxxxxxx

Adószám: xxxxxxx

Nyilvántartásba vevő szerv: xxxxxxx

Tárhelyszolgáltató: Webparadicsom Media Group Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 9

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: : info@webparadicsom.hu

A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben a továbbiakban: üzemeltető/szolgáltató.


1.

Megvásárolható termék, szolgáltatás: Online tanfolyamok

Ügyfél a taichiemporium.com online felületen kiválasztja a számára megfelelő tanfolyamot és a megadott fizetési mód szerint kifizeti.

A tanfolyam ügyfél számára ezzel azonnal elérhetővé válik.

A fizetést követő 48 órán belül ügyfél megkapja szolgáltató által kiállított elektronikus számlát.

Az elállási idő 7 nap. A szolgáltatás egészének teljesítését követően ügyfél elveszti a szerződés felmondásának vagy a szerződéstől való elállás jogát. A szolgáltatás egészének teljesítése abban az esetben jön létre, amikor ügyfél a tanfolyam összes videóját végig lejátssza. A tanfolyamok elektronikus felületén, a képernyő bal felső sarkában látszik, hogy az ügyfél a videók össz-hosszának addig hány százalékát játszotta le.

A szerződés a fizetés teljesítésével jön létre.

A tanfolyam elvégzésének feltétele az ügyfél részén a megfelelő technikai háttér, melynek hiánya miatti esetleges minőségi kifogások tekintetében szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.


2.

Elállás/felmondás

Az elállási/felmondási határidő szerződés megkötésének napjától számított 7 nap elteltével jár le.

Amennyiben ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a taichiemporium.lilla@gmail.com e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

A fentiekben meghatározott eseteken kívül felek között a szolgáltatás nyújtására vagy adásvétel teljesítésére vonatkozó jogviszony megszűnhet:

Felek tudomásul veszik, hogy szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.


3.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást, illetve a letölthető termékeket az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

3.2 Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

3.3 Szolgáltató jogosult a tanfolyamok videóanyagát megváltoztatni, kibővíteni azzal a céllal, hogy ügyfél számára teljesebb felhasználói élményt nyújtson.

3.4 Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

3.5 Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tanfolyamok áraiból.

3.6 Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson.

3.7 Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Minden szolgáltatásra az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

3.8 Szolgáltató mindent megtesz, hogy weboldalán érthetően és mindenki számára követhető tisztasággal jelezze, ha bármelyik gyakorlat komoly egészségügyi kockázattal jár.


4.

Ügyfél jogai és kötelességei

4.1 Ügyfél a befizetett szolgáltatást jogosult igénybe venni.

4.2. Ügyfél jogosult a megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

4.3 Ügyfél a jelentkezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. Szolgáltatót ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.4 Honlap felhasználás feltételeinek tekintetében ügyfél, amennyiben belép szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben ügyfél nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Ügyfél a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A weboldalon való böngészéssel ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltató szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, nézi, ill. hallgatja, és kizárólag a saját személyes információ szerzésére használja fel.

4.5 Ügyfél egészségi állapotának a weboldal tartalmának felhasználásából eredő mindennemű változásáért kizárólag ügyfelet terheli a felelősség (lásd „7. Felelősség kizárása”).


5.

Vis Maior

Jelen ÁSZF tartalmát szolgáltató jogában áll egyoldalúan megváltoztatni, amennyiben a taichiemporium.com csapatában dolgozó(k) vis major esemény (földrengés, tűzvész, járvány, karantén, árvíz, háború, forradalom, felkelés, szabotázs, egészségügyi okok, zombi-apokalipszis stb.) miatt akadályoztatva vannak. Szolgáltató ez esetben ügyfeleket a lehető leghamarabb értesíti a változásról, illetve a változás mibenlététől függően a lehető legmegfelelőbb, ésszerű és elvárható módon gondoskodni a kompenzációról.


6.

Szerzői jogok

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az anyagok és módszerek szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése szolgáltató kifejezett írásos hozzájárulása nélkül. Nem megengedett a másokkal való megosztás bármilyen formában. A taichiemporium.com weboldalon található tartalmak szolgáltató szellemi termékei, szolgáltató tulajdonát képezik. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió Forint kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.


7.

Felelősség kizárása

Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Ügyfél belátása szerint köteles megtenni a szükséges óvintézkedéseket: ügyfél használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Tai Chi Emporium tanfolyamaira való jelentkezés feltételezi ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért bármely működési hiba miatti – különös tekintettel ügyfél számítógépének/laptopjának/okostelefonjának és bármely eszközének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező – meghibásodásért, vagy az internet-csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Egészségügyi kockázatok

Szolgáltató mindent megtesz, hogy weboldalán érthetően és mindenki számára követhető tisztasággal jelezze, ha bármelyik gyakorlat komoly egészségügyi kockázattal jár.

A Tai Chi Emporium oldalán közzétett tartalmak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak. A Tai Chi Emporium oldalán közzétett gyakorlatokat mindenki csak saját felelősségére végezheti. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a helytelen, illetve ésszerűtlen gyakorlás okozta egészségügyi károkért, balesetekért, betegségért, halálesetért. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Tai Chi Emporium tartalmainak esetleges félreértéseiből eredő egészségügyi károkért, balesetekért, betegségért, halálesetért.

Ügyfél egészségi állapotának a weboldal tartalmának felhasználásából eredő mindennemű változásáért kizárólag ügyfelet terheli a felelősség.8.

Adatvédelem

Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Ügyfél adatainak kezelésekor szolgáltató a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartja szem előtt. Ügyfél a weboldalra történő regisztrációval hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.


9.

Záró rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba, határozatlan időre szól, a hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


Jogérvényesítési lehetőségek:

Panaszügyintézés helye

Név: Bán Lilla

Cím: 2023. Dunabogdány, Rigó u. 7.

Email: taichiemporium.lilla@gmail.com

Panaszügyintézés módja

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásokat szolgáltató a fenti elérhetőségén történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

A szóban közölt panaszt szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Amennyiben ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, szolgáltató álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát ügyfélnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben szolgáltató és ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, bármelyik fél bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva ügyfél számára:

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó

E-mail-cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: (+36-1) 792-7881

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Mellékletek:

1.            Adatkezelési tájékoztató: Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a www.taichiemporium.com/pages/privacy címen.

2.            Elállási nyilatkozatminta: lásd alább

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)

Címzett: Bán Lilla e.v.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi tanfolyam/ok adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Tanfolyam neve:

Szerződéskötés/fizetés időpontja:

Ügyfél neve:

Ügyfél e-mail címe:

Ügyfél címe:

Kelt:

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: taichiemporium.lilla@gmail.com


Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elérhető a www.taichiemporium.com/pages/terms címen.

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a www.taichiemporium.com/pages/privacy címen.


2020. október 31.